Regulamin Newslettera

Administratorem usługi Newslettera jest:

SAATEN-UNION Polska Sp. z o.o., ul. Straszewska 70, PL 62-100 Wągrowiec, NIP: PL 766-16-45-683, Regon: 570797652, KRS 0000193410

I. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej na podany przez Ciebie adres e-mail wysyłamy informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).

II. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi Mailingu/ Newsletter za pośrednictwem strony internetowej i zaznaczenie okienka - akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

III. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Subskrybenta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

IV. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika ("Subskrybenta”), po aktywacji usługi.

V. Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o promocjach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.

VI. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:

  1. wpisanie w odpowiednim formularzu "Newsletter” na oznaczonych stronie internetowej adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

VII. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.

VIII. Wyrażenie zgody przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Administratora.

IX. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:

  1. kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości lub
  2. wpisanie w wiadomość e-mail oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub
  3. aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu potwierdzenia rezygnacji z subskrypcji Newslettera.

X. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

XI. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Administratora. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

XII. Administrator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

XIII. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Top