Jęczmień ozimy browarny
MALWINTA Odmiana 2-rzędowa


Zalety

  • Odmiana znana i akceptowana przez browary i słodownie,
  • Wysokie zdolności adaptacyjne do uprawy w wielu krajach Europy,
  • Odporna na wyleganie, wczesna, o wysokim potencjale plonowania.

Wysoki plon i uznanie na rynku browarnym.

MALWINTA jest odmianą o europejskim zasięgu - doskonale plonuje bez względu na rodzaj panujących warunków glebowo-klimatycznych.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
5 pkt. w skali COBORU (5 pkt. wg BSA)
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Waga 1 hektolitra

Odporność na choroby
Mączniak

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
5 pkt. w skali COBORU (5 pkt. wg BSA)
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Wirus żółtej mozaiki
Mączniak
Rynchosporioza
Rdza (karłowa) jęczmienia
Plamistość siatkowa

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wyrównanie ziarna (> 2,5mm)
Waga 1 hektolitra
Udział ziarna celnego jęczmienia
Zawartość słodu ekstraktywnego
Lepkość
Kruchość
Liczba Kolbacha
Stopień ostatecznego odfermentowania brzeczki

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Wrzesień
Wczesny siew
260-280 ziaren/m²
Optymalny siew
280-320 ziaren/m²
Późny siew
320-360 ziaren/m²
Nawożenie
 
Przedsiewnie BBCH 00 40-50 kg N/ha, uwzględniając N mineralny 0-60 cm

Całkowita dawka azotu nie powinna przekraczać 120 kg N/ha.
Regulator wzrostu
 
BBCH 31-32 0,2-0,3 l/ha Trineksapak etylu
BBCH 39-49
lub
BBCH 32-37
0,2 l/ha Chlorek mepikwatu, Prochexadion wapnia + 0,2 l/ha Etefon

0,3 l/ha Trineksapak etylu (+ 0,3 l/ha Etefon)
Ochrona roślin

Insektycyd
Przy wczesnym siewie wymagany jest monitoring pojawu mszyc (Rdza jęczmienia!).

Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów BBCH 49
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów BBCH 32
+
BBCH 59

 

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.